سخن روز /
دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد
 
نام ونام خانوادگی: مسعود عدل طلب
 
شماره تماس: 88383067 و88900439

شماره دورنگار: 88900439

الکترونیکی: Tashakolha@corc.ir

شرح وظایف دفتر امور تشکلهای کشاورزی :
 
رشد و توسعه کشاورزی از ویژگی های بنیادی یک اقتصاد توسعه یافته و به عنوان اقتدار ملی هر کشور تلقی می شود، سامان یافتگی و توسعه بخش کشاورزی ، موجبات سامان یافتگی دیگر بخشها بویژه صنعت را فراهم می نماید. لذا توجه ویژه به این بخش مهم اقتصادی و تدوین ساختار نظام مند برای فعالین این بخش می تواند پشتوانه محکمی برای توسعه کشور باشد. چرا که تنوع اقلیمی ، وجود منابع و ذخایر غنی، پتانسیل بهره برداران و نیروی انسانی ، امکان ایجاد اشتغال مولد کم هزینه و زودبازده و وجود مزیت نسبی در تولید و صدور محصولات ، از جمله قابلیت هایی است که بخش کشاورزی را از سایر بخش ها متمایز می سازد.

از سوی دیگرساماندهی تولید کنندگان و بهره برداران درقالب نهاد های اجتماعی نقش مهمی در توسعه کشاورزی ایفا می کند . سازماندهی تولید کنندگان علاوه بر رونق کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان ، موازنه نابرابر بین شهرها و روستاها را کاهش داده و با تسهیل پذیرش فن آوریهای نوین و به کارگیری منابع انسانی توده ها وخود بهره برداران ذینفع در حوزه کشاورزی ، قدرت و توانایی روستائیان را برای استفاده بهینه از نیرو و استعداد های آنها شکوفا ساخته و منجر به ارتقای رفاه و آسایش آنان می شود،این امربا ایجاد زمینه و شرایط برای تعامل و ارتباط تولید کنندگان و بهره برداران در قالب نهاد ها و تشکل های مردمی و غیر دولتی با تشکیلات دولتی ذیربط در فرایند دو سویه فراهم می شود.

دفتر امور تشکل‌های کشاورزی به منظور هدایت، حمایت و نظارت بر تشکل های بخش کشاورزی از طریق سازماندهی، ساماندهی، آموزش و توانمندسازی تولید کنندگان وبهره‌برداران در قالب تشکل های غیر دولتی(نظام صنفی کشاورزی، خبرگان کشاورزی، هماهنگی و حمایتی تشکل ها، سازمان های مردم نهاد، انجمن های صنفی و تخصصی و...) در راستای افزایش بهره‌وری و توسعه منابع انسانی شاغل در بخش کشاورزی فعالیت می‌نماید.

بر این اساس تاکنون 432 نظام صنفی کشاورزی در سطح شهرستان و استان با بیش از 700 هزار نفر عضو، 380 انجمن و کانون خبرگان با بیش از 45هزار عضو،250 انجمن وکانون هماهنگی و حمایتی و360 انجمن علمی و تخصصی در قالب سازمان های مردم نهاد سازماندهی و ساماندهی شده و200000 نفر- روز از اعضاء و ارکان تشکل ها نظام های صنفی تحت آموزشهای عمومی و تخصصی قرار گرفته اند.

همچنین با توجه به ضرورت شناسایی و استاندارد سازی مشاغل بخش کشاورزی برای سازماندهی واحد های صنفی تاکنون 250 شغل کشاورزی احصاء و برابر استانداردهای بین المللی کد گذاری گردید تا پروانه فعالیت شاغلین بخش برابرآن صادر گردد که بر این اساس بالغ بر 400000 فقره پروانه فعالیت برای اعضاء نظام‌های صنفی صادر شده است.

تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مورد نیاز تشکل ها و نظام های صنفی، تشکیل هیات های بدوی و تجدید نظر، ارائه پیشنهادات اصلاحی برای تدقیق قوانین و مقررات مرتبط، پیگیری تعمیم بیمه های اجتماعی، زمینه سازی برای برخورداری شاغلین واحدهای صنفی کشاورزی از معافیت های مالیاتی، تسهیلات بانکی و... از جمله اقدامات مهم این دفتر می باشد.

مبانی قانونی وحقوقی

توسعه مشارکت مردمی و تشکل ها در سند چشم انداز

1- ساماندهی و حمایت از تشکل های بخش کشاورزی

2- توانمند سازی بهره برداران و شاغلان بخش کشاورزی از طریق ارائه آموزش های مهارتی ، ترویجی و توسعه تشکل ها

3- اتخاذ رویکرد اقتصادی و علمی در فعالیت های ترویجی ، آموزشی و مشارکتی

4- استقرار نظام دانش و اطلاعات کشاورزی درعرصه تولید

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده5 در قالب سیاست های حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشکل های صنفی و اتحادیه های مرتبط منطقه ای و یا کشوری در زیر بخش های مختلف بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آنها در مراجع ذیصلاح خواهند بود.

ماده7 نماینده تشکل های موضوع ماده5 این قانون حسب مورد در جلساتی که به منظور تصمیم گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل می شود به عنوان ناظر شرکت خواهند داشت و دستگاه های اجرایی ذیربط شهرستان، استان و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 35 وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت، موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی درخواهد آمد. وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می نماید.

اهداف


*فراهم آوردن بستر های قانونی واجتماعی لازم جهت هویت یابی شاغلین بخش کشاورزی برای دفاع از حقوق ومنافع صنفی کشاورزان

*فراهم آوردن بستر قانونی وتمهیدات لازم به منظور ایجاد وتوسعه، اصلاح وبهبود کارایی واثر بخشی تشکل های مردمی وغیر دولتی بخش کشاورزی

* فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت عضویت ذینفعان، بهره‌برداران وتولید کنندگان بخش کشاورزی و روستایی در قالب تشکل‌ها،نظام های صنفی کشاورزی،انجمن های تخصصی،سازمان های مردم نهادو....

*فراهم آوردن تمهیدات لازم برای نقش آفرینی تشکل ها در حمایت از تولید،ساماندهی تجارت،قیمت گذاری واعمال نظارت وتنظیم بازار محصولات کشاورزی

* ایجاد تمهیدات لازم برای واگذاری فعالیتهای تصدی‌گری دولت در توسعة بخش کشاورزی وروستایی به تشکلهای مرتبط

*توان افزایی وارتقاء ظرفیت تشکلهای مردمی و غیردولتی در بخش کشاورزی و روستایی از طریق آموزش وتوانمند سازی اعضاء وارکان تشکل ها نهادینه‌ نمودن فرهنگ مشارکتی در محیط کشاورزی و روستایی

*توسعه وتقویت شبکه ارتباطی درون وبرون سازمانی وتسهیل فرآیند تعامل بین تشکل ها ونظام های صنفی کشاورزی با سازمان ها ودستگاه های مرتبط به منظور ایفای نقش موثر وحضور قانونمند،تشکل ها ونظام های صنفی در مراجع تصمیم گیری وتصمیم سازی

وظایف

(ابلاغیه شماره 1144/ 200 مورخ 2/2/88 معاونت توسعه منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی )

- فراهم نمودن بستر قانونی و تمهیدات لازم به منظور ایجاد، تقویت و توسعه تشکل های مردمی و غیر دولتی .

- بررسی وتعیین الگوهاوروشهای مناسب جهت سازمان دهی تشکل های مردمی وغیر دولتی در بخش کشاورزی.

- توانا سازی رهبران جوامع محلی به منظور جلب مشارکت سازمان یافته مردم در توسعه بخش کشاورزی.

- ارائه راهکارهای مناسب برای واگذاری وظایف قابل انتقال به نهادهاوتشکل های غیر دولتی در بخش کشاورزی.

- توسعه،حمایت و نظارت بر فعالیتهای نهادها و تشکل های مردمی و غیر دولتی بخش کشاورزی.

- برنامه ریزی وزمینه سازی جهت گسترش حمایت های اجتماعی از قبیل بیمه وتامین اجتماعی در بخش کشاورزی.

(ابلاغیه شماره439/210مورخ20/2/1393 مرکز تحول ونوسازی اداری )

- سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای برای استقرار، سازماندهی، ساماندهی و توانمندسازی نظامهای صنفی کشاورزی

- تدوین، اصلاح و پیشنهاد قوانین، مقررات، آیین نامه ها، دستورالعملها و استانداردهای موردنیاز نظام صنفی کشاورزی

- نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، تمدید و صدور پروانه های تأسیس

- نظارت بر برگزاری جلسات مجامع عمومی، انتخابات، شورای مرکزی و هیأت عمومی نظام صنفی

- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای شناسایی، طبقه بندی و استاندارد سازی مشاغل کشاورزی و منابع طبیعی در راستای ساماندهی نظام صنفی

- ثبت و صدور مجوزهای قانونی و پروانه های تأسیس نظامهای صنفی کشاورزی

عملیات اجرایی

سازماندهی

کلیه مراحل و اقدامات، شامل زمینه یابی (مطالعه و بررسی) و زمینه سازی (جلسه توجیهی و بستر سازی ) است که منجر به تشکیل جامعه هدف می شود.

ساماندهی

معیارها و استانداردهای فنی شامل برگزاری مجامع عمومی ( عادی، سالانه و فوق العاده) و انتخاب اعظای هیأت مدیره و بازرسین برای ایجاد، بهبود وافزایش کارایی تشکلها می باشند

آموزش وتوانمند سازی

توانمندسازی فرآیندی مداوم است که با بهره گیری از ابزارهای مختلف(کلاس های آموزشی،کارگاه آموزشی، رسانه های دیداری وشنیداری ،اطلاع رسانی و....)گروههای هدف مورد نظر را به سطحی از توانایی می رساند که با اتکا به خود بتوانند کلیه امور خویش را با کیفیت مناسب و قابل قبول به انجام رسانند.

حمایت وتجهیز

تخصیص مستقیم یا غیرمستقیم امکانات مورد نیاز هر تشکل براساس و منطبق بر معیارها و چارچوبهای قانونی مصوب و منابع موجود در حد توان و کلیه فعالیتها و اقداماتی را که موجبات تقویت و پشتیبانی از چنین نهادهایی را فراهم می‌نمایند .

نظارت وارزیابی

نظارت مجموعه فعالیت هایی است که برای اطمینان از اجرای فعالیت ها مطابق استاندارد ها ، قواعد و مقررات مورد نظر ، انجام می شوند .

ارزیابی مجموعه فعالیت هایی است که به منظور سنجش میزان حصول اهداف ( بدون قضاوت ) اعم از اهداف مرحله ای و اهداف غائی انجام می شود


پروژه های اجرایی

نظام صنفی کشاورزی

نظام صنفی کشاورزی به منظور دفاع از حقوق و منافع صنفی کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و هویت بخشی به مشاغل کشاورزی با اهداف، ماموریت‌ها و برنامه‌های متنوعی در حوزه منافع صنفی کشاورزان و دفاع از حقوق شغلی، تامین امکانات و خدمات اجتماعی تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی تشکیل گردید.

با استقرار کامل نظام صنفی در 400شهرستان و32 استان نظام‌های صنفی سازماندهی و ساماندهی گردید و انتخابات هیات عمومی و شورای مرکزی به منظور انتخاب رئیس، نایب رئیس، خزانه‌دار و بازرس نظام صنفی کشور برگزار گردید و بالغ بر 700 هزار نفر به عضویت نظام صنفی در آمدند که طبق برنامه تا آخر برنامه ششم این تعداد به2000000نفر به خواهد رسید.

اهداف: ـ بستر سازی جهت واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری بخش کشاورزی به بخش غیر دولتی

- فراهم آوردن زمینه های مورد نیاز به منظور تقویت مهارت‌ها و کیفیت کار اعضاء صنف جهت تحقق اهداف و برنامه‌ها

ـ حفظ و حمایت از حقوق صنفی تولیدکنندگان و بهره‌برداران کشاورزی

ـ زمینه سازی جهت حضور فعالان بخش کشاورزی در فرایند تصمیم گیری وتصمیم‌سازی

ـ تعیین، تنظیم و اجرای مناسب و صحیح تعرفه‌های خدمات امور مرتبط با صنف و حرفه کشاورزی

- نظارت و کنترل بر کیفیت و کمیت تولید ات بخش کشاورزی

ـ بررسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل تولیدکنندگان ـ بهره‌برداران کشاورزی از طریق نظام صنفی

ـ حفظ و حمایت از حقوق (فردی، اجتماعی و ...) کشاورزان از طریق نظام صنفی

وظایف:

- هویت بخشی به مشاغل و شاغلین بخش کشاورزی

- حفظ و دفاع از حقوق اجتماعی و صنفی کشاورزان و پیگیری مطالبات قانونی شاغلین بخش

- صدور پروانه فعالیت صنفی و پیگیری بهرهگیری از مزایای قانونی آن

- حضور فعال در مجامع سیاستگذار، تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط با بخش کشاورزی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در چارچوب قوانین و مقررات

- ایجاد تعاملات لازم با دستگاهها و سازمانها جهت توسعه کمی وکیفی و بهبود شرایط تولید، تنظیم بازار فروش و صادرات و تعیین نرخ محصولات و فرآوردهها و خدمات کشاورزی

- ارتقای سطح آگاهی، دانش و مهارت اعضاء و ترویج شیوه های نوین در امور تولیدی و خدماتی کشاورزی.

- تلاش برای بهبود وضع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی اعضای صنف

-نظارت بر فعالیت اعضای صنف و شناسایی و رسیدگی به تخلفات آنها به منظور کنترل بر تولید محصول سالم و باکیفیت


مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور:


تشکلی است مرکب از نمایندگان نمونه ها و برگزیدگان فعال در بخش کشاورزی از سطوح شهرستان، استان و کشور که با هدف انتقال تجربیات آنها به سایر کشاورزان برای ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی فعالت می نمایند.

از آنجا که نقش و جایگاه تولیدکنندگان نمونه کشاورزی و روستائی کشور در توسعه بخش کشاورزی بر هیچ کس پوشیده نیست و انتقال تجربیات و آموخته های ارزشمند آنان به عنوان الگوهای موفق تولید در بخش کشاورزی می تواند مورد استفاده بهره برداران و تولید کنندگان قرار گیرد " مجمع ملی خبرگان کشاورزی " با هدف سازماندهی و معرفی خبرگان کشاورزی در عرصه های تولید به مجامع، سازمانها و مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی شکل می گیرد.

این تشکل در سطح ملی تحت عنوان مجمع ملی، استان کانون (31مورد) و شهرستان انجمن خبرگان کشاورزی (340 مورد) با عضویت46000 نفر برگزیده که دارای شخصیت حقیقی و به عنوان افراد مرجع می باشند، سازماندهی شده اند.

اهداف :

ـ سازماندهی برگزیدگان و افراد مرجع محلی در کشاورزی کشور، به منظور ایجاد تعامل و ارتباط مداوم (در سطوح شهرستان، استان و کشور) در راستای توسعه ظرفیت‌های اجتماعی، فنی، اقتصادی و تکنولوژیک در بخش کشاورزی

ـ فراهم کردن بستر مناسب برای ارتقای سطح دانش تولیدکنندگان، از طریق انتقال روش‌ها و شیوه‌های جدید و کارآمد و تجارب ملی و بین‌المللی

ـ توسعه توانایی‌ها و بهبود مدیریت بخش کشاورزی، از طریق گسترش تشکل‌های تولیدی، خدماتی و آموزشی در سط

ـ ایجاد شرایط مساعد برای حمایت‌ صنفی از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی

وظایف:

- ظرفیت سازی برای کارآمدی سازی فعالیت‌های بخش کشاورزی.

- ارائه خدمات مشاوره ای و فنی به سایر تولیدکنندگان و بهره برداران کشاورزی.

- بهره برداری و استفاده بهینه از توانایی‌های بالقوه، بالفعل و فن آوری‌های برگزیدگان بخش کشاورزی.

- ایجاد ارتباط با مراکز و سازمان‌های ملی و بین المللی غیر دولتی به منظور انتقال تجارب .

- انتقال شیوه‌ و روش‌ و اطلاعات فنی برگزیدگان و افراد مرجع به سایر تولید کنندگان بخش کشاورزی.

مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی:

تشکلی است مرکب از نمایندگان تشکلها و تعاونی‌های فعال بخش کشاورزی از سطوح شهرستان، استان و کشور که با هدف حمایت و تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی و بهره‌گیری از مکانیزم‌های مناسب جهت توسعه و ارتقا‌‌ی کیفی و کمی و تقویت بنیه آنها در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالت می نمایند.

این تشکل در سطح ملی تحت عنوان مجمع ملی، استان کانون (31مورد) و شهرستان انجمن هماهنگی-حمایتی تشکلهای کشاورزی (340 مورد) با تحت پوشش قرار دادن 525000 نفر از اعضای تشکلهای بخش کشاورزی، سازماندهی شده اند.

اهداف

- حمایت و تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی و بهره‌گیری از مکانیزم‌های مناسب جهت توسعه و ارتقا‌‌ء کیفی و کمی و تقویت بنیه آنها در زمینه‌های مختلف اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی

- تدوین ضوابط و شرایط و معیارهای لازم به منظور حمایت‌های قانونی از تشکل‌های بخش کشاورزی و تلاش در رفع موانع موجود و تجهیز و راه‌ اندازی و فعال نمودن آنها

- نهادینه کردن جایگاه تشکل های بخش کشاورزی و تاکید بر نقش این تشکل‌ها در رشد کشاورزی

- فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی به موقع و کافی در بین اعضا تشکل‌ها و اعتقادی نمودن تشکل‌ها برای اعضا به منظور پیشبرد اهداف حمایتی

- تلاش در جهت ایجاد استقلال در تشکل‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت

وظایف:

- برنامه‌ریزی برگزاری جلسات مشترک اعضای هیئت مدیره مجمع با مسئولین دستگاهها و سازمانهای دولتی

- تدوین برنامه و استراتژی تعاملی مجمع با کانونهای استانی

- طراحی نظام هماهنگی نظارت بر روند انتخابات کانونهای استانی و انجمن های شهرستانی

- اعلام برنامه برگزاری مجامع انتخابات کانونها قبل از اتمام دوره مندرج در اساسنامه

- تدوین شاخص های تشکل های واقعی و غیر واقعی

- ایجاد ارتباط با مراکز و سازمان‌های ملی و بین المللی غیر دولتی به منظور انتقال تجارب


سایر تشکلها: (سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌های تخصصی و محصولی و ... )

به تشکل‌هایی‌اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوطه تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند . سازمان های غیر دولتی به عنوان بخشی تخصصی خارج از سیستم دولتی می تواند در قالب فعالیت های جمعی به کنش گروهی دست زنند تا به تکیه بر اراده مردم و ارتباط رسمی و منطقی با دولت ضامن برقراری ارتباط پایدرا و دو سویه می باشد. این تشکلها در زمینه های مدیریت منابع آب (تشکلهای آب بران)، مراتع (انجمنهای مرتعداران)، منابع طبیعی، دامداری، توسعه روستایی و ... سازماندهی و ساماندهی می‌شوند

اهداف:

- سازماندهی بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی در چارچوب تشکل های غیر دولتی

- ارائه خدمات آموزشی و ارتقاء سطح آگاهی ، دانش ، بینش و نگرش روستائیان و بهره برداران

- توانمندسازی ، حمایت و گسترش فعالیت تشکل ها و سازمان های غیر دولتی بخش کشاورزی

- ایجاد بستر مناسب جهت حضور داوطلبانه بهره برداران در قالب تشکل های غیر دولتی

دستاوردهای دفتر در حوزه تشکل‌ها و نظام صنفی کشاورزی


- سازماندهی و تشکیل نظام صنفی شهرستان بر حسب تقسیمات سیاسی کشور در 400 شهرستان و 32 استان

- جذب و عضوگیری700000 نفر بهره برداران و شاغلین واجد شرایط بخش کشاورزی در نظام‌های صنفی

- صدور 400000 فقره پروانه فعالیت برای اعضاء نظام‌های صنفی

- آموزش و توانمندسازی 200000 نفر روز از اعضاء و ارکان نظام های صنفی

- تجهیز 400 نظام شهرستانی و32 نظام استان در قالب تامین دفتر کار و ملزومات و تجهیزات اداری

- اصلاحیه آئین‌نامه اجرائی نظام صنفی کارهای کشاورزی پیگیری تصویب در مراجع ذیربط

- برگزاری جلسات هماهنگی، کارگاه و همایش های علمی، کارگاه و کلاس‌های آموزشی در حوزه فعالیت‌های بخش

- مشارکت و حضور فعال در تعیین شاخص‌های لازم برای شناسائی و معرفی تولیدکنندگان و نخبگان بخش کشاورزی

- تهیه، تدوین و ابلاغ نظام نامه اداری و مالی نظام صنفی کشاورزی و شیوه نامه نظارت و ارزیابی نظام های صنفی

- تهیه وتدوین وابلاغ دستورالعمل برگزاری مجامع وانتخابات ودستوررالعمل نحوه صدور وتمدید پروانه

- دریافت و ثبت شناسنامه‌های نظام های صنفی کشاورزی

- تهیه و انتشار نشریات، جزوات و رسانه های آموزشی و استفاده از رسانه های گروهی و ارتباط جمعی

- شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری 250شغل جدید بخش کشاورزی

- تدوین استانداردهای آموزشی اعضاء و ارکان تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی

- بررسی و صدور مجوز برای تشکیل کانون های تخصصی و موسسات غیر دولتی(انجمن نژادی اسب، کانون حمایت از

اسب کرد، موسسه غیر دولتی توسعه آب و خاک، بنیاد غیر دولتی همیاری مردم در تأمین آب فلات مرکزی ایران و....)

- معافیت اعضای نظام صنفی کشاورزان از پرداخت حق بیمه ( کلیه کشاورزان عضو نظام صنفی کشاورزان، مشمول

قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی تا 5 نفر مصوب 1361و تغییرات و الحاقات بعدی آن خواهند بود. )

- تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مورد نیاز تشکل ها و نظام های صنفی و ارائه پیشنهادات

اصلاحی برای تدقیق قوانین و مقررات مرتبط.

- پیگیری عضویت نمایندگان نظام صنفی در مجامع، کارگروهها و شوراهای برنامه‌ریزی مرتبط با بخش کشاورزی

- تشکیل هیات های بدوی و تجدید نظر نظام های صنفی در کلیه شهرستان ها واستان ها

-زمینه سازی برای برخورداری شاغلین واحدهای صنفی کشاورزی از معافیت های مالیاتی، تسهیلات بانکی


شرح وظایف دفتر امور تشکلهای کشاورزی

1- بررسی ، زمینه یابی و زمینه سازی جهت ایجاد تشکلهای مورد نیاز بخش کشاورزی.

2- مطالعه وتعیین الگوهاوروشهای مناسب جهت سازمان دهی تشکل های مردمی وغیر دولتی در بخش کشاورزی.

3- فراهم نمودن بستر قانونی و تمهیدات لازم به منظور ایجاد،تقویت و توسعه تشکل های مردمی و غیر دولتی.

4- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و حمایت از توانمند سازی تعاونیها و تشکلها.

5- بررسی وارائه راهکارهای مناسب برای واگذاری وظایف قابل انتقال به نهادهاوتشکل های غیر دولتی در بخش کشاورزی

6- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و ارزیابی فعالیت و عملکرد صنوف کشاورزی و جلوگیریاز انحراف آنها از اهداف تعیین شده

7- توسعه،حمایت و نظارت بر فعالیتهای نهادها و تشکل های مردمی و غیر دولتی بخش کشاورزی.

8- برنامه ریزی وزمینه سازی برای مشارکت تشکلهای غیردولتی در امور بازرگانی و بازاریابی نهاده ها و محصولات کشاورزی

9- سازماندهی مشاغل و صنوف بخش کشاورزی.

10- ارتقاوتقویت نقش وارتباطات تشکل هاونهادهای غیردولتی بخش کشاورزی بادیگرنهاد ها،تشکلها و دستگاههای دولتی.

11- جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار مورد نیاز تعاونیها و تشکل های بخش کشاورزی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی

12- فراهم نمودن موجبات برگزاری همایش، گردهمایی، هم اندیشی های علمی وتخصصی ومشارکت دربرگزاری مجامع ، کنفرانس ها و همایش های داخلی و خارجی توسط تعاونیها و تشکلها

13- برنامه ریزی در خصوص تهیه فیلم، اسلاید ، نشریات و بروشورهای آموزشی

14- برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه های بسیج و سازماندهی امکانات مادی و معنوی مردمی در برنامه های توسعه کشاورزی.

15- ساماندهی و حمایت از ایجاد تشکلهای فارغ التحصیلان،مروجین و بسیج نیروهای مردمی در قالب تعاونی ها ، صنوف و سایر تشکلها.

16- برنامه ریزی وزمینه سازی برای ایجاد، گسترش وحمایت ازموسسات مالی و اعتباری خرد با همکاری نهاد های ذیربط.

17- برنامه ریزی وزمینه سازی جهت گسترش حمایت های اجتماعی از قبیل بیمه وتامین اجتماعی در تعاونیها و تشکل های بخش کشاورزی.


برنامه راهبردی دفتر امور تشکل های کشاورزی

سیاست ها وبرنامه های سال 1395

چشم انداز:

نهادینه کردن مشارکت سازمان یافته کشاورزان و روستاییان از طریق توسعه تشکل های کشاورزی به منظور و دفاع ازحقوق ومنافع صنفی و قانونی شاغلین بخش واثر بخشی ونقش آفرینی آنان در فرآیند توسعه بخش کشاورزی.

ماموریت:

هدایت،حمایت ونظارت بر تشکلها ونظام صنفی کشاورزی در راستای توان افزایی وارتقاءجایگاه تولید کنندگان وبهره برداران به منظور کمک به پیشبرد سیاست ها وبرنامه های وزارت جهاد کشاورزی .

هدف:

هویت بخشی به شاغلین بخش کشاورزی در قالب تشکلها ونظام صنفی کشاورزی به منظور ایفای نقش موثر وحضور قانونمندآنان در سیاستگذاری وبرنامه ریزی زنجیره تولید، تامین و ارزش محصولات کشاورزی.

راهبرد:

ارتقاء ظرفیت وکارایی تشکلها ونظام صنفی کشاورزی وافزایش سطح تعامل با زیر بخشهای تخصصی از طریق سازماندهی وساماندهی تشکلها واتحادیه های صنفی ومحصولی در راستای نیازهای وزارت جهاد کشاورزی.

سیاستها:

1-ایجاد شبکه ای کارآمد از طریق سازماندهی وساماندهی تشکل ها، انجمنها واتحادیه های صنفی ومحصولی نظام صنفی کشاورزی در چارچوب نیاز های زیر بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی.

2- ایجاد تمهیدات لازم برای آموزش و توانمند سازی تشکلها ونظام صنفی کشاورزی به منظور توان افزایی وارتقای ظرفیت تشکل ها جهت ایفای نقش موثر در سیاستگذاری های بخش کشاورزی.

3- فراهم نمودن شرایط لازم برای عضویت وپوشش حداکثری شاغلین بخش کشاورزی در تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی به منظورگسترش چتر حمایتی تولید کنندگان وبهره برداران بخش کشاورزی.

4- استفاده از ظرفیت های قانونی برای تأمین منابع مالی و اخذ ردیف اعتباری جهت حمایت، هدایت و توانمندسازی تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی.

5-بستر سازی وایجاد زمینه های لازم جهت اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت نظام صنفی کشاورزی در تعامل با نهادها،سازمانها ودستگاه های ذیربط

6- فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اصلاح ساختار تشکیلاتی مناسب در استان و شهرستان ها و تأمین نیروی انسانی لازم برای پیشبرد اهداف و برنامه های حوزه تشکل ها و نظام صنفی.

7- نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات ،ضوابط واستانداردهای فنی تشکل ها ونظام صنفی کشاورزی به منظور دفاع از حقوق ومنافع صنفی وقانونی شاغلین بخش کشاورزی.

8-تدوین،تدقیق واصلاح قوانین ومقررات،اساسنامه ها،آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی واستاندار های فنی تشکلها ونظام صنفی کشاورزی.

9-تلاش در جهت افزایش نقش تشکل ها ونظام های صنفی کشاورزی در ساماندهی وتنظیم بازار محصولات کشاورزی در راستای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی وسازمان مرکزی تعاون روستایی.

10-تسهیل فرآیند تعامل بین تشکلها ونظام صنفی کشاورزی با سازمان ها ودستگاه های دولتی وغیر دولتی

برنامه ها:

1- سازماندهی و تشکیل96مورد اتحادیه های صنفی ومحصولی.(هر استان 3مورد)

2-سازماندهی وتشکیل34 مورد تشکل خبرگان،هماهنگی،انجمن صنفی ونظام صنفی شهرستان های جدید التاسیس

3-ساماندهی437مورد نظام صنفی وبرگزاری جلسات مجامع وانتخابات آنان .

4-ساماندهی63مورد تشکل خبرگان،هماهنگی وانجمن صنفی وبرگزاری جلسات مجامع وانتخابات آنان .

5- عضوگیری و جذب 200000 نفر از تولید کنندگان و بهره برداران کشاورزی در تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی.

6- آموزش وتوانمند سازی 90هزار نفر روز از اعضای هیات مدیره تشکل هاونظام های صنفی کشاورزی .

7-تدوین عناوین وسرفصل های اموزشی ویژه اعضای هیات مدیره وکارکنان نظام صنفی کشاورزی.

8- پیگیری طراحی وایجاد واسقرار سامانه جامع اطلاعات تشکلها ونظام های صنفی کشاورزی.

9- تدوین متون آموزشی واطلاع رسانی برای اعضای هیات مدیره تشکل ها ونظام صنفی کشاورزی.(5مورد)

10-راه اندازی وتجهیز دبیرخانه ها ی ملی ،استانی وشهرستانی نظام صنفی کشاورزی.(32استان)

11-نظارت ،ارزیابی و ارزشیابی مستمر پروژه ها، تقویت و کارآمد نمودن سیستم نظارت و ارزیابی فعالیت های تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی

12-نظارت بر روند اجرای آیین نامه ها شیوه نامه ها ودستورالعمل های اجرایی ،برگزاری مجامع،انتخابات صدور پروانه

13--پی گیری تصویب اصلاحیه آئین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در هیات وزیران و برنامه ریزی جهت اجرا وپیاده سازی آیین نامه اصلاحی مصوب هیات دولت

14- تدوین اساسنامه ها،آیین نامه ها دستورالعمل ها اجرایی مرتبط با با آیین نامه اجرایی.

15- هماهنگی وتعامل با دستگا ها ومعاونت ها وسازمان های ذیربط درحوزه تشکل ها وصنوف در سطوح ملی واستانی.

16-ساماندهی امور مربوط به هیات های بدوی وتجدید نظر در کلیه شهرستان ها واستانها.

17-پیگیری جذب نیروی انسانی مورد نیاز دفتر در سطح مرکز، استان و شهرستان با تعامل و هماهنگی مراکز ذیصلاح.

18-برگزاری جلسات کمیته های مشورتی و فنی دفتر در حوزه تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی .(4مورد)

19- برگزار ی گردهمایی ملی و منطقه ای برای توانمند سازی کارگزاران استانی امور تشکلها کشاورزی(5مورد)

20-نیازسنجی، شناسایی، طبقه بندی، کد گذاری و تدوین استانداردهای مشاغل بخش کشاورزی مورد نیاز بخش های تخصصی و نظام های صنفی.

21- تمدید بیمه نامه مسئولیت مدنی اعضاء هیات مدیره تشکل‌ها و نظام صنفی کشاورزی.

22-برگزاری سمپوزیوم علمی تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی .

23-تهیه تدوین وپیگیری تصویب آیین نامه مدیریت منابع مالی نظام های صنفی کشاورزی.

24-تهیه وتدوین جلد دوم کتاب شناسنامه نظام صنفی کشاورزی.(تغییرات)

25-تهیه وتدوین جلد دوم کتاب مشاغل بخش کشاورزی.

26-پیگیری انجام و نهایی نمودن طرح مطالعاتی مصوب دفتر.

27-به روز رسانی آمار وگزارش عملکرد وشناسنامه نظام های صنفی کشاورزی وتهیه گزارش های ادواری.

28-انجام مطالعه ارزیابی اپربخش وکارایی تشکل ها

29-انجام مطالعه آسیب شناسی نظام های صنفی کشاورزی

30-تدوین شاخص ها وانتخاب ومعرفی نمونه های نتشکل ها ونظام صنفی کشاورزی

31-پیگیری وبرنامه ریزی برای تولید برنامه های آموزشی واطلاع رسانی تلوزیون.(3مورد)

32-پیگیری وبرنامه ریزی برای حضورنمایندگان تشکلها ونظام صنفی در رسانه ها(50مورد)

33-تولید گزارش واخبار حوزه تشکل ها ونظام های صنفی کشاورزی(150مورد)
تاریخ به روز رسانی:
2020/11/17
تعداد بازدید:
38542
Powered by DorsaPortal