سخن روز /
گروه ارزیابی وعملکرد نظام های بهره برداری

گروه ارزیابی وعملکرد نظام های بهره برداری:

گروه ارزیابی و نظارت با توجه به وظیفه ای که بر اساس بند 27 ماده (3) اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، برای سازمان و دفاتر زیر مجموعه آن تعریف شده است، در چند سال اخیر به عنوان گروهی مستقل با هدف ارزیابی و تعیین میزان عملکرد موفق کارکنان /شرکتهاو.. در مقایسه با شاخص ها و استانداردهای ازپیش تعیین شده، در این دفتر، تشکیل شده است.

ارزیابی و ارزشیابی عملکرد در حوزه فعالیتهای دفترنظام‌های بهره ‌برداری شامل، دو قسمت ارزیابی عملکرد مدیریت‌های تعاونی روستایی استان‌ها،و ارزیابی عملکرد الگوهای نظام بهره برداری در اجرای برنامه های عملیاتی (با همکاری دفتر توسعه آموزش)، به صورت ادواری صورت می گیرد.

در بخش سازمانی؛ مدیریت تعاون روستایی استانها بر اساس های شاخص ها و برنامه‌های عملیاتی تعیین شده دفترنظام های بهره برداری در سامانه جامع آماری سازمان که مصوب شده است به صورت دوره‌ای و سالیانه ارزیابی می گردند. در این ارزیابی های تعاون روستایی استان بر اساس تحقق برنامه‌های عملیاتی مصوب از پیش تعیین شده با خود مقایسه و ارزیابی می شوند.

در بخش دوم، که با هدف ارزیابی و عملکرد شرکتها درحوزه‌ نظام بهره‌برداری در استفاده بهینه از منابع آب و خاک، منابع انسانی و اقتصادی، افزایش تولید محصولات کشاورزی و در نهایت بهبود و افزایش بهره‌وری در تولید الگوهای نظام بهره برداری شامل شبکه‌های تعاونی تولید روستایی،شرکتهای سهامی زراعی و.. (با همکاری دفتر توسعه و آموزش)، اقدامات و فعالیتهای فنی اجرا شده در الگوهای نظام بهره برداری به صورت سالیانه ارزشیابی و ارزیابی می شود . بررسی و تحلیل این فعالیت ها نشاندهنده میزان همسو بودن فعالیتهای اجرایی الگوهای نظام بهره برداری با اجرایی شدن سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی مشخص می کند.

در فرایند‌های ارزیابی و ارزشیابی مهارت، دستاوردها و رشد الگوهای نظام بهره برداری مورد ارزیابی واقع شده و بازخورد آن منجر به برنامه ریزی صحیح‌تر و کاربردی برنامه‌های عملیاتی دفتر در سالهای آتی خواهد بود .

اهداف:
اجرای به موقع مجامع شرکتهای تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی و اتحادیه های کشوری استانی و شهرستانی
اصلاح و بهبود کیفیت عملکرد در گروهها

نظارت و بررسی برنامه های عملیاتی نظام بهره برداری
توسعه نظام های سنجش و پایش عملکرد در کلیه سطوح کاری

مستندات سازی شاخص های عمومی و تخصصی دفتر

ارزیابی و اثر بخشی فعالیتهای شرکت ها با همکاری سایر گروهها

شاخص های برنامه عملیاتی دفتر نظام های بهره برداری در سال 1403

1-ایجاد و ساماندهی الگوهای نظام بهره برداری

2-تشکیل گروههای هم آب و واحد مدیریت آب در شرکتهای تعاونی تولید روستایی

3-انجام کشت قراردادی

4-ارتقاء بهره وری تولید و کاهش مخاطرات کشاورزی

5-یکجا کشتی در شرکت های تعاونی تولید روستایی

6- برگزاری جلسات شورای ماده 17

7-توسعه و تکمیل حلقه های زنجیره تامین ارزش محصولات کشاورزی شامل : بوجاری وتولید بذر، فرآوری و بسته بندی محصولات، صادرات

8-مهارت افزایی درالگوهای نظام بهره برداری

9-هوشمند سازی در مدیریت و عملیات مزرعه الگوهای نظام بهره برداری

10-هماهنگی دراجرای عملیات آب و خاک در شرکت های تعاونی تولیدروستایی و سهامی زراعی

11-اخذ گواهی صلاحیت تولید، بهره برداری، مشاوره وپیمانکاری در الگوهای نظام بهره برداری

12-ساماندهی و تجهیز واحد مکانیزاسیون درالگوهای نظام بهره برداری

13-ایجاد واحدهای فنی و تخصصی در الگوهای نظام بهره برداری

تاریخ به روز رسانی:
1403/03/09
تعداد بازدید:
1199
Powered by DorsaPortal