سخن روز /
29 خدمت شناسنامه دار سازمان

خدمات شناسه دار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

عنوان خدمت: ارائه مجوزهای تشکل ها و تعاونی های بخش کشاورزی شناسه خدمت: 13011207000

ردیف

شناسه خدمت

عنوان زیرخدمت

 

1

13011207101

صدور مجوز تشکیل شرکت های کشت و صنعت کشاورزی

 

2

13011207102

صدور مجوز تشکیل شرکت های سهامی زراعی کشاورزی

 

3

13011207103

صدور مجوز تشکیل شرکت های تعاونی تولید روستایی کشاورزی

 

4

13011207109

ابطال مجوز واحد اعتباری بخش کشاورزی

 

5

13011207114

صدور مجوز تشکیل تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان

 

6

1301120115

صدور مجوز ادغام تعاونی های روستاییو کشاورزی زنان

 

7

13011207116

ابطال مجوز تشکیل تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان

 

8

13011207119

ابطال مجوز تشکیل شرکت های کشت و صنعت کشاورزی

 

9

13011207120

ابطال مجوز تشکیل شرکت هایسهامی زراعی کشاورزی

 

10

13011207121

ابطال مجوز تشکیل شرکت های تعاونی تولید روستایی کشاورزی

 

11

13011207122

صدور مجوز تشکیل شرکت های تعاونی کشاورزی

 

12

13011207123

ابطال مجوز تشکیل شرکت های تعاونی تعاونی کشاورزی

 

13

13011207124

صدور مجوز تشکیل اتحادیه های کشاورزی شهرستانی/استانی/ملی

 

14

13011207125

ابطال مجوز تشکیل اتحادیه های کشاورزی شهرستانی/استانی/ملی

 

15

13011207126

نظارت بر استقرار و عملکرد نظام صنفی کارهای کشاورزی

 

عنوان خدمت: ارائه تاییدیه به تشکل های کشاورزی شناسه خدمت:13012487000

ردیف

شناسه خدمت

عنوان زیرخدمت

 

16

13012487100

صدور تاییدیه فنی تشکیل تشکل ها و انجمن های تخصصی- صنفی کشاورزان

 

17

13012487101

صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان های غیر دولتی (NGO) کشاورزی

 

18

13012487102

صدور مجوز خرید و فورش اموال غیرمنقول شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

19

13012487103

صدور محوز ایجاد و توسعه زیرساخت های مورد نیاز شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

عنوان خدمت: ارائه خدمات نظارتی و حمایتی تشکل های کشاورزی شناسه خدمت: 13021208000

ردیف

شناسه خدمت

عنوان زیرخدمت

 

20

13021208101

ارائه خدمات مهندسی طرح های عمرانی به تشکل های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

21

13021208102

آموزش اعضا، کارکنان و ارکان تشکل ها، شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی زنان

 

22

13021208103

تامین و توزیع نهادهای کشاورزی

 

23

13021208104

خرید و فروش محصولات کشاورزی

 

24

13021208105

شناسایی و معرفی مشاغل کشاورزی

 

25

13021208106

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی به شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی (شرکت ها و اتحادیه ها)

 

26

13021208107

برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده تشکل های بخش کشاورزی

 

عنوان خدمت: ارائه مجوز فعالیت تشکل خبرگان کشاورزی شناسه خدمت: 13012486000

ردیف

شناسه خدمت

عنوان زیرخدمت

 

27

13012486100

صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

 

28

13012486101

صدور مجوز فعالیت کانون خبرگان کشاورزی

 

29

13012486102

صدور مجوز فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی

 


تاریخ به روز رسانی:
1400/01/21
تعداد بازدید:
385
Powered by DorsaPortal